SALUTACIONES INSTITUCIONALES


Excmo. Sr. Alcalde de València
Joan Ribó i Canut

Presidenta del Palau de la Música.
D.ª Glòria Tello Company