SALUTACIONES INSTITUCIONALES


Excmo. Sr. Alcalde de València
Joan Ribó i Canut

Regidora de Cultura y presidenta del Comité Organizador.
D.ª Glòria Tello Company